NOTEIKUMI

pasūtījuma veikšana ∙ piegāde ∙ apmaksa

1. VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS:

1.1. SIA “Elia group”, reģistrācijas nr. 40103920766, turpmāk saukts PĀRDEVĒJS, nodrošina tīmekļa lapā www.alpenheat.lv, turpmāk saukta MĀJAS LAPA, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atpakaļatdošanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem.

1.2. Ja PIRCĒJS, izmantojot interneta starpniecību, iegādājas  MĀJAS LAPĀ piedāvāto produkciju, turpmāk tekstā PRECES, tad šāda savstarpējā vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

2. PRECES  PASŪTĪŠANA:

2.1. PIRCĒJS veic preču pasūtīšanu caur MĀJAS LAPU, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Preces cena tiek norādīta MĀJAS LAPĀ, EUR valūtā, ar pievienotās vērtības nodokli 21%.

2.2. PIRCĒJS sadaļā PIRKUMA GROZS norāda PĀRDEVĒJAM nepieciešamo informāciju, izvēlas sev piemērotāko preču piegādes veidu un apmaksas kārtību.

2.3. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

3. PASŪTĪJUMA PIEGĀDE:

3.1. PĀRDEVĒJS nodrošina šādas preču piegādes iespējas:

 1. Omniva pakomāti;
 2. DPD kurjerpasts;
 3. PIRCĒJS pasūtījumu saņem A. Čaka ielā 58 (a/m Bruņinieku iela 40).

3.2. Pasūtījuma piegādi uz PIRCĒJA norādīto adresi nodrošina DPD kurjerpasts. Pasūtījumu iespējams saņemt ar Omniva pakomātu starpniecību. Piegādes laiks 1-3 darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas saņemšanas. Piegādes izmaksas atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam.

3.3. Piegādes ar DPD kurjerpasta starpniecību notiek no plkst.9:00 līdz 18:00 pēc vietējā laika. Veicot pasūtījumu, ir jāņem vērā norādītie piegādes laiki, un kā piegādes adrese ir jānorāda tā adrese, kurā pasūtījumu būs iespējams pieņemt konkrētās dienas piegādes laika ietvaros.

3.4. Piegādes adrese ir jānorāda pēc iespējas precīzi. Papildus informācija, piemēram,  kāpņu telpas numurs un dzīvokļa numurs (ja piegāde jāveic uz daudzdzīvokļu māju), ir nepieciešama, lai nodrošinātu piegādi paredzētajā laikā. Ja piegādes adrese ir norādīta kļūdaini vai nepilnīgi, norādītie piegādes termiņi var tikt pagarināti bez iepriekšēja brīdinājuma.

3.5. Jānorāda precīzs telefona numurs, uz kuru PIRCĒJS ir sazvanāms norādītajos piegādes laikos, kā arī, lai PĀRDEVĒJS varētu sniegt informāciju par preču piegādi, ja izvēlētais piegādes veids ir Omniva pakomāti. Pirms piegādes kurjers sazinās ar PIRCĒJU telefoniski, pārliecinoties, ka PIRCĒJS atrodas norādītajā adresē un varēs pieņemt sev adresēto sūtījumu. Ja norādītais telefona numurs ir neprecīzs vai uz šo numuru pasūtītājs nav sazvanāms, norādītie piegādes termiņi var tikt pagarināti bez iepriekšēja brīdinājuma.

3.6. Kurjeram piegādes brīdī ir tiesības lūgt PIRCĒJAM uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai autovadītāja apliecību), lai pārbaudītu saņēmēja identitāti, un fiksēt šī dokumenta numura pēdējos 5 ciparus.

4. PASŪTĪJUMA APMAKSA:

4.1. PIRCĒJAM veicot pasūtījumu ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko maksāšanas veidu. PĀRDEVĒJS nodrošina šādus apmaksas veidus:

 1. pārskaitījums ar rēķinu - rēķins tiek sagatavots elektroniski, un to iespējams atvērt pēc pasūtījuma nosūtīšanas PĀRDEVĒJAM.
 2. skaidrā naudā saņemot preci A. Čaka ielā 58. Iespējams arī  norēķināties ar norēķinu kartēm VISA, VISA Electron, Master, Maestro.

5. PREČU ATPAKAĻATDOŠANAS NOTEIKUMI:

5.1. ATTEIKUMA TIESĪBAS:

5.1.1. Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no Distances līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

5.1.2. PIRCĒJS var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad PIRCĒJS ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu.

5.1.3. PIRCĒJS, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, kā arī par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

5.1.4. PIRCĒJA pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam (ja prece ir saņemta). PĀRDEVĒJA pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no PIRCĒJA rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt PIRCĒJAM to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs neatmaksāt PIRCĒJAM to naudas summu, kura par preci, kamēr patērētājs nav atgriezis preci, vai PĀRDEVĒJS saņemot preci konstatē, ka tā ir lietota, vai nav 100% pārdošanas stāvoklī un izskatā, oriģinālā iepakojumā ar visiem oriģināliem dokumentiem (ja tādi bija precei pievienoti). PIRCĒJS ir atbildīgs par bojājumiem precei, kas radušies preces atpakaļatdošanas laikā. PIRCĒJS zaudē atteikuma tiesības, ja par attiekumu tiesību izmantošanu tas PĀRDEVĒJAM nav paziņojis 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas.

5.1.5. Pamatojoties uz MK 255. p.22.5., PIRCĒJAM nav tiesības izmantot atteikuma tiesības, iegādājoties šādas preces: apsildāmās zeķes AJ16, AJ17, AJ18, apsildāmos cimdus AG1, AG2, AG3, AG20.

5.2. PRECES ATPAKAĻATDOŠANAS TIESĪBAS:

5.2.1. Pircēja tiesības ir pārkāptas, ja:

 1. iegādājoties preci, nav ievērota PIRCĒJA izvēles brīvība un viņa izteiktā griba (PIRCĒJS ir saņēmis citu preci nekā pasūtījis);
 2. nav nodrošināta iespēja saņemt vispusīgu un pilnīgu informāciju par preci vai tās cenu;
 3. PIRCĒJAM pārdota nedroša vai līgumam noteikumiem neatbilstoša prece.

5.2.2. Prece neatbilst līguma noteikumiem, ja:

 1. tā neatbilst vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā PĀRDEVĒJS uzrādījis;
 2. par to sniegta maldinošas, nepatiesa informācija, vai tā nav sniegta vispār, un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam;
 3. tā ir bojāta (produkts izkļuvis no tam paredzētā iepakojuma, produkta iekšējais vai ārējais iepakojums ir acīmredzami bojāts).

5.2.3. PIRCĒJS, kuram pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt PĒRDEVĒJAM, nosūtot e-pastu ar iesniegumu brīvā formā, lai PĀRDEVĒJS veic vienu no šādām darbībām:

 1. novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;
 2. veic apmaiņu precei pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru tiktu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
 3. atceļ līgumu un atmaksā PIRCĒJAM par preci samaksāto naudas summu.

5.2.4. Prece apmaināma vai tās neatbilstība līguma noteikumiem novēršama bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā, neradot neērtības PIRCĒJAM.

5.2.5. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt patērētāja iespējas izmantot preci, PIRCĒJS nevar prasīt, lai PĀRDEVĒJS atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

5.2.6. Ja PĀRDEVĒJS nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka pasūtītās preces nav pieejamas, tiek informēts PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS atmaksā visu veikto iemaksu ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kad PĀRDEVĒJS saņēmis PIRCĒJA pasūtījumu.